Privacy policy

Iemandzoalsik.nl verbindt mensen met elkaar. Wij nemen ieders privacy hierbij zeer serieus. Er zal zeer zorgvuldig met jouw informatie worden omgegaan.

Deze privacy policy is ontwikkeld in mei 2011.

We raden je aan deze Privacy policy aandachtig door te nemen. Deze policy is zowel van toepassing op deelnemers aan Iemandzoalsik.nl als op niet-deelnemers.

Iemandzoalsik.nl is een sociaal netwerk van en voor mensen met een zeldzame chronische aandoening en hun omgeving. Mensen die elkaar in een vertrouwde, veilige omgeving willen ontmoeten en praktische informatie, ervaringen en emoties willen uitwisselen. Iemandzoalsik.nl is betrouwbaar, niet commercieel, en stelt leven met een zeldzame chronische aandoening centraal. Iemandzoalsik.nl verbindt mensen met elkaar. Wij nemen ieders privacy hierbij zeer serieus, er zal zeer zorgvuldig met jouw informatie worden omgegaan. Op iemandzoalsik.nl ben en blijf jij de baas over jouw gegevens.

Iemandzoalsik.nl
iemandzoalsik.nl is eigendom van Spierziekten Nederland. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Iemandzoalsik.nl beschikt over een SSL certificaat (zie slotje in adresbalk bovenin). Hierdoor weet je als bezoeker zeker dat jij je op de juiste website bevindt.

Jij bepaalt zelf welke gegevens je achterlaat op iemandzoalsik.nl, in welke gesprekken en groepen jij je mengt en wie wat mag zien.

Account
Door een account aan te maken kun je gebruik maken van alle mogelijkheden die iemandzoalsik.nl biedt. Bij het aanmaken van een account vragen wij jouw gebruikersnaam, voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Ook vragen wij naar de (hoofd)reden(en) waarom je op iemandzoalsik.nl actief wilt zijn. Door jouw reden(en), ook wel situatie(s) genoemd, te tonen wordt jouw reactie of vraag voor anderen beter te begrijpen en kunnen mensen zich beter inleven in jouw situatie. Het invullen van jouw situatie is echter niet verplicht.

Profiel
Met een account beschik je ook over een persoonlijke profielpagina. Hier kun je meer over jezelf vertellen. Per vragenblok kun je aangeven wie deze informatie mag zien (niemand, alleen vrienden of iedereen). Door meer over jezelf te vertellen is de kans groter dat je op Iemandzoalsik.nl iemand tegenkomt die in dezelfde situatie zit als jij.

Je kunt jouw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen op jouw profielpagina.

Gesprekken starten
Je kunt op Iemandzoalsik.nl vragen stellen en ervaringen of emoties delen door een gesprek te starten. Je bepaalt zelf waar je dit gesprek plaats. Onder een specifieke aandoening of onder een groep. Ook kun je een gesprek trefwoorden meegeven. Anderen kunnen zo jouw gesprek vinden en een reactie plaatsen.

Gesprekken die gaan over onderwerpen die niet binnen de context van iemandzoalsik.nl passen, die onfatsoenlijk zijn of een onderwerp behandelen dat niet rechtmatig is zullen wij van de community verwijderen.

Groepen starten
Als je jouw ervaringen wilt delen met mensen die in dezelfde situatie zitten als jij. Of als je interesses deelt in hetzelfde onderwerp, dan kun je een eigen groep beginnen.Binnen de groep kun je anderen uitnodigen. Jij bepaalt zelf of de groep openbaar is of gesloten. Openbaar wil zeggen dat alles zichtbaar is en dat anderen direct kunnen deelnemen. Bij een besloten groep is alles ook zichtbaar maar is deelname alleen mogelijk op uitnodiging. Binnen de besloten groepen bestaat daarnaast de mogelijkheid om de gesprekken niet buiten de groep zichtbaar te laten zijn voor anderen. Dit betekent wel dat anderen niet kunnen leren van jullie ervaringen.

Degene die de groep start beschouwen wij ook als de beheerder van de groep. Je kunt zelf leden uitnodigen en leden verwijderen. Wij gaan ervan uit dat je als goed beheerder hier zorgvuldig mee omgaat. Als een groep eenmaal meer leden heeft kun je een ander lid beheerder maken.

Groepen die gaan over onderwerpen die niet binnen de context van iemandzoalsik.nl passen, die onfatsoenlijk zijn of een onderwerp behandelen dat niet rechtmatig is zullen wij van de community verwijderen.

Ben je jonger dan 16 jaar
Iedereen kan gebruik maken van Iemandzoalsik.nl. Er gelden speciale wettelijke regels voor personen die nog geen 16 jaar zijn. Ben je nog geen 16 jaar oud, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je op iemandzoalsik.nl een account aanmaakt of actief bent. Door het accepteren van de gebruiksvoorwaarden garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Wij gebruiken Google analytics om steeds te bepalen of iemandzoalsik.nl nog aan de vereisten van moderne systemen voldoet. Google analytics slaat anoniem informatie op zoals gegevens over schermresolutie, browser, land van herkomst e.d. Deze informatie wordt anoniem geanalyseerd.

Gebruik van cookies
Cookies geven stukjes informatie door tussen onze server en jouw computer. Cookies zijn nodig om te kunnen inloggen. Jouw inloggegevens worden dan opgeslagen zodat de server weet wie je bent en als wie je bent ingelogd. Indien je kiest voor "aangemeld blijven" worden jouw inloggegevens gecodeerd (onleesbaar) in je cookie opgeslagen.