WMO terreur door de gemeente

Er is een uitzichtloze situatie ontstaan doordat de gemeente Bergen op Zoom weigert aan haar zorgplicht te voldoen. Om duidelijk te maken wat er speelt ontkom ik er niet aan deze casus uitvoerig te beschrijven.

 

Vanwege bezuinigingen in de zorg dreigde mijn vrouw haar baan te verliezen, per 1.6.2013 als verpleegkundige, na 15 jaar daar gefunctioneerd te hebben, in de regio Drenthe. Gezien haar leeftijd, thans 60 jaar, zou het erg moeilijk worden om weer een passende baan te vinden. Na vele sollicitaties is zij er in geslaagd weer als verpleegkundige aan de slag te gaan in de regio Bergen op Zoom.

 

Omdat ik vanwege mijn handicap beschikte over verschillende aanpassingen in mijn woning te Drenthe, heb ik al in januari 2013 schriftelijk contact opgenomen met de afdeling WMO van de gemeente Bergen op Zoom. Daar heb ik mijn casus voorgelegd en tevens verzocht om met mijn instemming mijn WMO dossier op te vragen bij de gemeente Emmen zodat de gehele indicatie duidelijk was. De WMO voorzieningen waarover ik in Emmen beschikte waren:

-         Een aangepast toilet

-         Traplift

-         Bad lift

-         Scootmobiel

-         Auto vergoeding

Naar aanleiding van mijn schrijven nam een WMO ambtenaar telefonisch contact met mij op. In dit gesprek gaf hij aan dat er uitsluitend gecommuniceerd kan worden door verschijning in persoon op het spreek uur. Daarop heb ik aangegeven dat ik voor een dergelijk gesprek 520 km moest reizen. Bij hoge uitzondering was hij bereid mij eenmalig telefonisch te woord te staan. Hij adviseerde ons in te schrijven bij een plaatselijk woningbouw coöperatie omdat die beschikte over aangepaste woningen. Tot onze verbazing ontvingen wij na enkele dagen al een toewijzing. Omdat de sollicitatie procedure van mijn vrouw nog niet was afgerond konden wij toen geen gebruik maken van deze toewijzing. Later zou de gemeente in een beroeps procedure vaststellen dat daardoor de problemen aan ons zelf te wijten zou zijn.

 

Door de WMO ambtenaar werd aangegeven dat de indicatie duidelijk was en ergeen problemenzouden zijn met het verkrijgen van de WMO voorzieningen. Maar er kon pas formeel een aanvraag worden ingediend als wij per juni 2013 zouden zijn ingeschreven in de basis administratie van de gemeente. Later zou de Centrale Raad van Beroep aangegeven dat door tijdige melding bij de gemeente de voorzieningen naadloos aan elkaar hadden moeten aansluiten. Over de leefkosten vervoersvergoeding is er tijdens het proces een schikking getroffen.

 

Op   21 februari 2013 ontving mijn vrouw een aanstelling als verpleegkundige hier in de regio. Ook op die datum waren wij uitgenodigd voor het tekenen van een huurovereenkomst bij de woningbouw coöperatie.  Echter de coöperatie weigerde de huurovereenkomst af te sluiten omdat wij op grond van de overlegde IB verklaring slechts drie euro op jaarbasis boven de norm uit kwamen. Later zou het ministerie van wonen verklaren dat er terdege een huurovereenkomst afgesloten had mogen worden vanwege de bijzondere omstandigheden. Maar omdat er in het verleden problemen tussen de woning coöperatie en het ministerie zijn geweest wordt de letter van de wet uitgevoerd door de coöperatie. Over het verdere toewijzingsbeleid kon het ministerie geen invloed uitoefenen omdat dit aan de coöperatie is.

 

Omdat wij toch in Bergen op Zoom waren heb ik direct telefonisch contact opgenomen met de WMO ambtenaar met het verzoek om direct bij hem langs te komen om te overleggen over de ontstane situatie. Echter er was geen ruimte in zijn agenda aanwezig om ons te woord te staan. Telefonisch is de gang van zaken besproken. Gezamenlijk kwamen wij tot de conclusie dat er niets anders opzat om in de vrije sector te gaan huren. Daarop sprak ik mijn zorgen uit over de WMO indicatie, ik werd gerust gesteld dat de indicatie duidelijk was en dat daar geen problemen te verwachten zouden zijn. Maar nogmaals werd aangegeven dat de aanvraag pas formeel kon worden ingediend als wij in juni 2013 zouden zijn ingeschreven in de basis administratie van de gemeente.

 

Wij zijn er op die dag in geslaagd een woning in de vrije sector te kunnen huren. En hebben een huurovereenkomst afgesloten welke in het eerste jaar niet opzeg baar is. Daarna zijn er opnieuw enkele aanbiedingen geweest van passende woningen die wij helaas niet meer konden accepteren vanwege de afgesloten huurovereenkomst. Later zou de gemeente in bezwaar procedures vast stellen dat daardoor de problemen aan ons zelf te wijten zou zijn.

 

Toen ik mij op 3 juni 2013 bij de WMO ambtenaar melde om de aanvraag te formaliseren kreeg ik tot mijn verbijstering te horen dat de aanvraag niet in behandeling kan worden genomen op grond van de WMO verordening. Omdat wij een passende woning hebben verlaten voor een niet passende woning. De ambtenaar weigerde over zijn eerdere toezeggingen te praten omdat de WMO verordening leidend is. Wel werd het verzoek voor de reiskosten geaccepteerd maar er werd gelijk een korting van 50% toegepast vanwege de toekenning van een scootmobiel waarover ik al 20 jaar beschikte. Het vervelende van de WMO regelingen is dat de lopende voorzieningen, scootmobiel en bad lift niet uit de vertrekkende gemeente mocht worden meegenomen en op de vuilstort terecht zijn gekomen. Als ik dit vooraf geweten zou hebben zou ik nooit zijn verhuist. Echter ik dacht te kunnen uitgaan van een betrouwbare overheid en ging gezien de gewekte verwachtingen van de WMO ambtenaar er vanuit dat het volledig goed zat.

 

De commissie van bezwaar weigerde de behandelende ambtenaar te horen omdat ze uitsluitend de taak hebben de genomen beslissing te toetsen aan de WMO verordening en dat die beslissing in dit kader juist was.

 

De bestuursrechter weigerde ook de behandelende ambtenaar onder ede te horen en gaf aan dat wegens gebrek aan bewijzen geen beroep gedaan kon worden op het vertrouwen beginsel. Wel gaf de rechter beide partijen in overweging om op de gang te overleggen of er alsnog een regeling in de mine mogelijk is, waar beide partijen mee hebben ingestemd. Daarop heeft de rechter het onderzoek afgesloten. Echter op de gang werd aangegeven dat er verder geen ruimte is voor overleg omdat het besluit van het college van B en W vaststaat. Op mijn vraag waarom er bij de rechter is ingestemd voor overleg werd er aangegeven dat dit om proces technische redenen was gedaan. Daarover heb ik een klacht ingediend bij de Burgemeester. In zijn reactie, opgesteld door de behandelende jurist, werd aangegeven dat op grond van het proces verloop een dergelijke verzoek door de rechter onmogelijk gegeven kon zijn. Daarop heb ik aan de president van de rechtbank verzocht te bevestigen dat inderdaad de rechter de suggestie heeft gedaan om op de gang te overleggen. Dit is door de president bevestigd. Die brief heb ik door gestuurd naar de burgemeester die toen aangaf dat hij niet in gaat op klachten van individuele burgers.

 

In een 2erechtszitting over de leef kilometers stelde de rechter vast dat de gemeente vrij is de hoogte van het bedrag vast te stellen. Opnieuw kon er geen beroep gedaan worden op het vertrouwen beginsel wegens ontbreken van bewijzen.

 

Om te kunnen verhuizen van Drenthe naar Bergen op Zoom hebben wij een lening moeten afsluiten voor de verhuis en herinrichting kosten. Dit was het ons meer dan waard om maar niet in een uitkering situatie te komen en met sober te leven was dit goed op te brengen. Echter de arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een halfjaar en zou daarna naadloos overgaan in een vast dienstverband. Echter op de laatste dag van de ‘tijdelijke’ overeenkomst kreeg mijn vrouw te horen dat deze niet kan worden omgezet naar een vast dienst verband vanwege reorganisatie. De laatst binnengekomen werknemers zouden als eerste moeten vertrekken. Dat wij speciaal verhuist zijn met hoge kosten was niet relevant omdat het belang van de organisatie leidend is. Daarnaast heeft de werkgever een onjuiste opgave gedaan over de referte periode aan het UWV waardoor er een netto terugval van € 1000,- per maand is ontstaan in het inkomen. De werkgever heeft nog getracht de gemaakte fout te herstellen bij het UWV maar dit bleek niet mogelijk te zijn.

 

Zoals ik al aangaf hebben wij via InterBank een lening afgesloten. Direct heb ik schriftelijk aangegeven dat te verwachten is dat wij niet meer aan onze betalingsverplichting konden voldoen. Door InterBank werd voorgesteld om de maandelijkse aflossingen van € 233,- te verlagen naar € 200,- per maand. Dit voorstel zou inhouden dat de aflossing termijn met 20 jaar verlengd zou worden. Dit betekend dat pas op mijn 90 jarige leeftijd de aflossing zal zijn beëindigd. Op dit voorstel zijn wij niet ingegaan. Toch  zijn wij er in geslaagd om tot augustus 2014 aan onze betalingsverplichting te voldoen. Daarna zijn wij via de Kredietbank te Breda in een schuldsanering traject gekomen die dit op een uitstekende wijze heeft opgepakt. Maar door dat er geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld lokale belasting van € 750,- per jaar en daar geen kwijtschelding op wordt verleend hebben wij slechts € 17,50 per week om van te leven.  Echter dagelijks werden wij zowel schriftelijk door InterBank onder extreme druk gesteld om aan onze betalingsverplichting te voldoen. Zelfs onze dochter die in Drenthe woonde is ook telefonisch daarover benaderd door InterBank onder druk gesteld.  Dat er inmiddels een schuldsaneringtraject was opgestart was niet relevant. Op een vraag in de 2e week van de maand hoeveel er nog op de bank hadden gaf ik aan € 23,-. Er werd gesommeerd omdat dit direct naar hun overgemaakt moest worden. Op mijn vraag waarvan wij dan kunnen eten werd aangegeven dat wij maar naar de voedselbank moesten gaan. Echter daar is een wachtlijst vanwege de grote toeloop. Door deze extreme benadering ben ik in een zware depressie geraakt. Ze hebben alsnog een deurwaarder ingeschakeld. Echter de kredietbank heeft de deurwaarder voor de keus gesteld voor een regeling in de mine of anders een persoonlijk faillissement waardoor er vrijwel, vanwege de kosten van een curator, er niets meer te halen zou zijn. Na veel gedoe heeft de deurwaarder daar mee ingestemd.

 

Vanwege lopende WMO voorzieningen scootmobiel, moest er 4 wekelijks een eigen bijdrage van € 283,- aan het CAK worden afgedragen. Op 17 december 2014  is met de kredietbank samen een verzoek ingediend voor vermindering van de eigenbijdrage bij de afdeling WMO. Pas op 23 augustus 2015 ontving ik bericht dat de eigenbijdrage met terug werkende kracht naar 1.1.2015 is aangepast naar de minimale eigen bijdrage van rond de € 26,- per 4 weken. De trage afhandeling toont aan dat de gemeente het mij moeilijk maakt. Echter van het CAK ontving ik een navordering over 2015 van een bedrag van rond de € 1400,-. Daar tegen heb ik bezwaar gemaakt en als bewijs de beslissing van de gemeente meegestuurd. Echter dit bezwaar werd ongegrond verklaard omdat volgens de verkregen informatie van de gemeente de navordering juist is. Inmiddels is de deurwaarder gestart met de incasso procedure. Ik heb hem verzocht dit voor te leggen aan de rechter zodat die op grond van mijn bewijzen die casus kan beoordelen, hij vond de gang van zaken verbazing wekkend.

 

In april 2015 heb ik aan de afdeling WMO verzocht de voorziening van de scootmobiel te beëindigen vanwege de sterk afgenomen visus die tot blindheid zal gaan leiden. In juli 2015 ontving ik de beslissing van de gemeente dat de voorziening van de scootmobiel is beëindigd. De scootmobiel is door de leverancier terug gehaald. Echter de eigenbijdrage voor de scootmobiel moest blijven worden betaald tot deze was verkocht door de leverancier. De leverancier heeft mij laten weten dat gezien de hoge vraagprijs van de gemeente, € 4000,- boven de taxatie waarde, de scootmobiel onverkoopbaar is. Na een ingediend bezwaarschrift tegen de gang van zaken heeft de gemeente alsnog besloten de eigen bijdrage te stoppen. Echter het CAK bleef de eigenbijdrage in rekening brengen. Opnieuw werd mijn bezwaar afgewezen ondanks de overlegde bewijzen, op grond van de verkregen informatie van de gemeente. Door een fout van mijn vorige oogarts zal ik geheel blind gaan worden. Ondanks dat ik al 5 jaar heb aangegeven dat ik slecht zie in het donker werd dit afgedaan dat we allemaal een dagje ouder worden. Als hij serieus op mijn klachten was ingegaan dat had tijdig de diagnose glaucoom gesteld kunnen worden en hadden bij tijdige behandeling de gevolgen afgeremd cq verkomen kunnen worden. Nu is het te laat en zal volledig blind zijn het gevolg zijn. Inmiddels loopt er een slepende procedure via een letselschade advocaat.

 

 

Op advies van de behandelende specialisten is er in april 2015 een PGB aangevraagd bij het CIZ. Het CIZ heeft die aanvraag afgewezen op grond van de verkregen informatie van de afdeling WMO zonder dat daar een medisch onderzoek aan vooraf is gegaan. Op advies van het zorginstituut is er opnieuw een aanvraag voor een PGB gedaan bij de afdeling WMO van de gemeente. Na een onderzoek is die PGB toegekend. Echter in het toekenning besluit staat aangegeven dat de PGB voorziening niet verzilverd kan worden vanwege mijn bezwaren. Echter er is geen bezwaar ingediend maar er is nadere informatie opgevraagd over de gevolgen en werkwijze inzake de PGB. De gemeente moet op vragen ter zake mij voorlichten. De gemeente is zo gemeen geweest om aan het UWV te melden dat er een PGB is verstrekt die door mijn vrouw zal worden geïncasseerd.  Het UWV ziet dit voor een deel als passend werk en zal een deel van de WW uitkering gaan stoppen. Inmiddels is daarover een gesprek met het UWV geweest en die hebben hun besluit om de WW uitkering te verlagen opgeschort hangende de beroeps procedure.

 

Er is inmiddels bezwaar gemaakt om niet de PGB kunnen de verzilveren. Arag rechtsbijstand heeft aan de gemeente gevraagd de ingediende bezwaren te overleggen, waarin de gemeente niet in is geslaagd. Wel is de behandeling van het bezwaar weer opnieuw uitgesteld.

 

Tijdens de zitting van de Centrale Raad van Beroep, heeft het college de gemeente in overweging gegeven om binnen een bepaalde periode alsnog tot een oplossing te komen. Opnieuw heeft de gemeente al twee keer verzocht die termijn op te schorten. Er is met 6 vertegenwoordigers van de gemeente een bespreking geweest voor een mogelijke oplossing. In die bespreking moest ik beloven dat er geen verdere aanvragen voor de WMO zou worden ingediend. Dit heb ik geweigerd omdat ik niet kan voorzien hoe mijn gezondheid zich verder zal gaan ontwikkelen. Door een WMO ambtenaar is er bij mij een onderzoek ingesteld naar de noodzakelijke aanpassingen. Er is een rapport uitgebracht met de meest onzinnige en niet noodzakelijke aanpassingen. Zo zou er een niet noodzakelijke keuken moeten worden geplaatst. Alle deuren zouden moeten worden voorzien van een op afstand bedienbare opening. De badkamer zal de ligbad moeten worden verwijderd en een speciale douche worden aangebracht. Dat ik al 20 jaar gebruik maak van een opblaasbare bad lift deed niet ter zake. De totale aanpassing werden begroot op rond de € 80.000,- terwijl de door mij gevraagde aanpassingen rond de € 4.000,- zou uitkomen. Daarbij moet nog worden vermeld dat bij verlaten van de woning deze in oude staat dient te worden opgeleverd. Op grond hiervan heeft de gemeente besloten om een een-kamer appartement toe te wijzen. Echter deze is gelegen op de 10eetage terwijl de gemeente op de hoogte is van mijn hoogte vrees. Dit appartement is zo klein dat als ons bed wordt geplaatst er geen ruimte meer is voor een eethoek laat staan gebruik van een rolstoel. Met een mee verhuizend partner wordt geen rekening gehouden. Volgens de gemeentelijke verordening wordt er slecht een bedrag van ongeveer € 2200,- beschikbaar gesteld. Een verhuisauto kost aanzienlijk meer laat staan de herinrichtingskosten. Het niet accepteren van dit aanbod wordt gezien als het niet mee werken aan een passende oplossing. Vanwege mijn afnemende visus is er een procedure opgestart voor een blinde geleidehond na het toekenningbesluit duurt het ongeveer ander halfjaar voordat de geleide hond wordt verstrekt. Voor de huisvesting worden daar ook bepaalde eisen aan gesteld. De gemeente wil daar geen rekening mee houden omdat dit pas over geruime tijd aan de orde kan komen. Hier uit zal er niets anders op zitten op aan de CRvB te vragen om met een uitspraak te komen. Tijdens eerdere zitting gaf de jurist van de gemeente aan geen herinnering te hebben aan de suggestie van de rechter om te overleggen om als nog tot een oplossing te komen.  Ook wilde de jurist niet ingaan om de zitting te overleggen om als nog tot een oplossing te komen omdat hij geen mandaat van de gemeente daarvoor zou hebben dit vond de CRvB verbazingwekkend. .

 

Het verhuizen naar Bergen op Zoom heeft ons veel ellende bezorgd. Mijn vrouw die inmiddels 60 jaar is en sinds 1.1.2014  werkloos is, heeft al meer dan 15086 sollicitaties gedaan naar bestaande vacatures echter op slecht 1% komt er een reactie binnen.

 

Gevolg van het weigeren van het toekenning van de noodzakelijk geïndiceerde heeft tot gevolg dat ik sinds juni 2013 beneden op de bank moet slapen en dagelijks naar elders moet gaan om gebruik te maken van een aangepast toilet.

 

Alle indicaties zijn erkend maar puur op basis van het argument dat ik een passende woning heb verlaten voor een niet passende woning is de gemeente van oordeel dat daardoor alle problemen aan mij te wijten zouden zijn. De gemeente weigert in te gaan op de eerdere toezeggingen van de WMO ambtenaar. Eind vorig jaar is er vanwege mijn toenemende handicap op advies van de behandelende specialisten opnieuw een aanvraag ingediend bij de gemeente voorzieningen. Deze aanvraag is zonder nader medisch opnieuw afgewezen wat is bevestigd door de commissie van bezwaar nog steeds met het zelfde argument van de eerdere afwijzing waarbij voorbij is gegaan aan de voortschrijdende handicap. Opnieuw is daar beroep tegen aangetekend bij de bestuursrechter te Breda waar de gemiddelde wachttijd voor behandeling meer dan 10 maanden is.?

 

 

0

1 reacties

0

Nog een aanvulling, in drie omliggende gemeente zijn aan mij aangepaste woningen toegewezen. Echter omdat de gemeente weigerd te bevestigen dat er een WMO indicatie is zijn de toewijzingen ingetrokken.

Je kunt dit bericht alleen bekijken en er niet op reageren.

Plaats een reactie

Om te kunnen reageren moet je eerst ingelogd zijn. Als je nog geen profiel hebt op Iemandzoalsik.nl, kun je je aanmelden. Hiermee krijg je de mogelijkheid om te reageren en ook om zelf gesprekken te starten en groepen te volgen.

aanmelden / login